Talvinen matka

Talvinen matka on elokuva laulamisesta ja nuoresta miehestä, joka etsii itseään ja omaa ääntään. Oppilas kohtaa mestarin – Talvinen matka on kuvaus sukupolvien välisestä vuoropuhelusta sekä elämänkokemuksen, tiedon ja taidon, siirtämisestä miespolvelta toiselle. Se kertoo pelon voittamisesta ja omien voimavarojen löytämisestä – aikuiseksi ihmiseksi ja taiteilijaksi kasvamisesta.

Elokuvan alkaessa Kalle on umpikujassa, jossa hänen tulisi päättää mitä hän aikoo tehdä elämänsä suhteen. Kalle on opiskellut laulamista yli kymmenen vuotta eikä hän pysty vieläkään elättämään itseään ja perhettään laulajana. Myös oma laulunopettaja, Roland Hermann on alkanut painostaa häntä päätöksenteon suhteen. Kallen täytyy joko luopua unelmastaan ja hyväksyä, ettei hänestä tule oopperalaulajaa ja hakea itselleen toinen ammatti tai sitten hänen on tehtävä ratkaiseva muutos viimeisen opiskeluvuoden aikana. Kallen pitäisi pystyä murtautumaan irti henkisistä ja fyysisistä kahleista, jotka estävät häntä löytämästä omaa ääntään.

Kalle kohtaa elokuvassa vanhan mestarin, Tom Krausen, joka on valmis jakamaan osaamistaan ja elämänkokemustaan nuoren tulokkaan kanssa. Tom Krause on suomalainen baritoni, joka kuuluu maailman arvostetuimpien lied- ja oopperalaulajien joukkoon. Kallella on paljon kysymyksiä vanhemmalle kollegalle ja tarve selvittää, miten hän voisi vapautua menneisyytensä painolastista.

Oppilas kohtaa mestarin – Talvinen matka on kuvaus sukupolvien välisestä vuoropuhelusta sekä elämänkokemuksen, tiedon ja taidon, siirtämisestä miespolvelta toiselle. Se kertoo pelon voittamisesta ja omien voimavarojen löytämisestä – aikuiseksi ihmiseksi ja taiteilijaksi kasvamisesta.

“TALVINEN MATKAN voimasta todistaa myös se, että siinä käsitellyt asiat pätevät muihinkin luovan työnharjoittajiin kuin laulajiin.”
Aamulehti, Antti Selkokari

”Kallen ja Tom Krausen väliset keskustelut ja opetus-sessiot ovat sekä elämän, taiteen että ihmisenä olemisen filosofiaa.”
Tanja Lahti, SAYMAA, Sibelius-Akatemia

“Vahva kuvaus ammattilaulajaksi kouluttautumisesta ja sen vaatimuksista psyykkisen ja fyysisen sietokyvyn rajoilla”
Seppo Ruohonen

A Winter’s Journey

A Winter’s Journey is a film about singing – and a young man in search of himself and his voice. The student meets the master – a Winter’s Journey describes the dialogue between generations and the passing on of experience, knowledge and skills from one generation of men to another. It’s a story about overcoming your fears and about discovering your resources – about growing up and becoming an adult.

As the film opens, Kalle is at a dead end, at a point where he must decide what to do with his life. He’s been studying singing for more than ten years, but he still can’t support himself and his family as a singer. Even his singing instructor, Roland Hermann, is beginning to pressure him to start making decisions. Kalle has to either give up his dreams and realize he’s not going to be a singer and find another profession, or make a definitive change during his senior year at the academy. He should break free from the spiritual and physical chains that keep him from finding his own voice.

In the film, Kalle meets an old master, Tom Krause, who’s prepared to share his knowledge and experiences with the young novice. Tom Krause, a Finnish baritone, has been one of the top lied and opera singers in the world. Under Krause, Kalle rehearses a classic lied by Franz Schubert, Winterreise. Kalle has a lot of questions to his senior colleague and a need to find out how to rid himself of the burdens of the past.

The student meets the master – The winter Journey is a description of intergenerational dialogue and the transfer of life experience, knowledge and skill from one male to another. It tells about winning fear and finding ones own resources – growing up as an adult person and artist.

“The conversations and teaching sessions of Kalle and Tom Krause are about life and art as well as the philosophy of being a human.”
Tanja Lahti, Sibelius Academy

“A Strong description of the training to become a professional singer and it’s physical and psychological challenges on the edge of the personal strength.”
Seppo Ruohonen